Hopp til innhold

Vedtekter for Maritim båtforening

Revidert på årsmøtet 17.3.2018:

I NAVN OG FORMÅL

§1
Foreningens navn er Maritim båtforening. Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, region Øst. Foreningens hjemsted er i Oslo kommune.

1.1 Personvern
Maritim Båtforening registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer: Navn, adresse, mobilnummer, epost-adresse og båtplass, og deler disse person-opplysningene med Kongelig Norsk Båtforbund, heretter benevnt KNBF. (Her kan man hvis man ønsker, bare dele adresse-informasjonen med KNBF, da dette er det minimum som KNBF må ha registrert) Dette gjøres for at Maritim Båtforening skal kunne bruke KNBF’s web-baserte havneadministrasjons og medlemssystem, slik at alle medlemmer kan få tildelt medlems-nummer og dra nytte av alle KNBF sine medlemsfordeler. Hvis det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig ifra til Maritim Båtforening. (Hvis personopplysninger også skal deles mellom medlemmer, som f.eks. oppslag på klubbhus, så må dette også komme klart frem.- Ref. Datatilsynet)
Med denne løsningen behøver båtforeningen kun å føre et register over de som har reservert seg. Om man bruker KNBF sitt medlemsregister Min Side for Båtforeninger, så registrerer man kun fornavn og etternavn på vedkommende, slik at medlem med reservasjon også får et KNBF-medlems-nummer. Sender man inn medlemslister til KNBF, så fører man kun opp fornavn og etternavn på vedkommende.
Maritim båtforening vil benytte medlems-lister oppslått på husvegg. I første rekke ut i fra et sikkerhets aspekt ved uforutsette hendelser.

§2
Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å:

  1. Virke for etableringen av og forestå driften av fritidsbåthavner
  2. Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur
  3. Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern
  4. Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse.
  5. Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser.

Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen forening registrert i Frivillighetsregisteret.

II. MEDLEMSKAP

§3

3.1
Som medlemmer opptas etter søknad interesserte båteiere som er bosatt i Oslo kommune eller i nærliggende kommuner som ikke har grenser til sjø-områder. Ved opptak som medlem betales en innmeldingsavgift som fastsettes av årsmøtet.

3.2
Søknadsansienniteten skal danne grunnlaget for tildeling av båtplass forutsatt at båten blir godkjent av styret og vedkommende medlem fortsatt fyller vilkåret om bopel. Foreningens medlemmer har rett til å føre foreningens flagg på sine båter etter at de har fått tildelt båtplass.

3.3
Som medlem kan opptas enhver båtinteressert som vil arbeide for foreningens formål. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være foreningen i hende innen årets utgang.

§4

Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, misbruker foreningens eller forbundets merker, standert eller flagg, kan av styret, etter gitt varsel, ekskluderes. Eksklusjon kan innankes for årsmøtet. Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves.

§ 5 Tildeling av båtplass

5.1
Beslutningen om å tildele båtplasser ligger til foreningens styre. Tildeling skal skje etter ansiennitet, til lukkede fartøyer mellom 35 og 60 fot.
Ved lik ansiennitet skal eldre yrkesbåter prioriteres.
Styret forbeholder seg retten til å ha ca. 5 plasser til utleie før plasser tildeles nye søkere.
Dersom eksisterende medlem bytter båt skal vedkommende få beholde medlemskapet med båtplass, forutsatt at båten oppfyller ovenstående kriterier, og at foreningen har en ledig plass med tilstrekkelig bredde.
Det forutsettes at tildelt båtplass tas i bruk innen 1 – en – mnd. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Vedkommende som blir tildelt båtplass skal vise evne og vilje til å følge båtforeningens regler, betale alle fakturaer innen forfall og utøve godt sjømannskap.

5.2
Medlem som blir tilbudt plass kan velge å avstå uten miste sin ansiennitet
Ingen husstand har rett til mer enn 1 båtplass. Medlemmer som ikke lenger har båt beholder sitt medlemskap og sin ansiennitet.
Medlemskapet opphører automatisk ved årsskifte dersom innbetaling av medlemskontingent ikke er mottatt.

Medlemskapet opphører automatisk ved årsskifte dersom innbetaling av medlemskontingent ikke er mottatt.

5.3
Oppsigelse av båtplass skal skje skriftlig.

5.4
Alle medlemmer plikter:

5.5
Medlem som ikke har betalt kontingent, havneavgifter eller andre krav fra foreningen innen forfall og ikke søkt styret om utsettelse kan ekskluderes som medlem uten at foreningens betalingskrav bortfaller.

5.6
Søker som blir nektet medlemskap og medlem som blir strøket eller ekskludert, kan anke styrets skriftlige avgjørelse for første årsmøte, som kan omgjøre beslutningen med alminnelig flertall.

III. KONTINGENT, INNSKUDD og HAVNEAVGIFTER

§6

Medlemskontingenten følger kalenderåret. Den forfaller til betaling ved årets begynnelse, og må være innbetalt innen juni måneds utgang. Oversittes fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem.

§7

Medlemskontingent, årlig havneleie, og andre avgifter, betales etter satser fastsatt av årsmøtet.

§ 8 Tildeling av båtplasser og vilkår

8.1.
Ved tildeling av båtplass betales en plassetablerings avgift, som gir bruksrett til en båtplass, etter havnesjefens nærmere anvisning. Den tildelte plassen kan ikke lånes ut-, eller overdras til andre. Unntatt fra dette er overdragelse til ektefelle eller livsarvinger. Havnesjefen eller styret kan gi pålegg om flytting fra en båtplass til en annen av hensyn til utnyttelsen av havneanlegget.
Det betales havneleie så lenge en båtplass står til medlemmets disposisjon. Styret kan inngå skriftlig avtale om 50 % reduksjon i havneavgiften for medlem som ønsker det ved fravær i minst 1 år (dvs.. 1 vinter-, og 1 sommersesong). Medlem som ikke benytter en tildelt plass i løpet av de 2 påfølgende år mister plassen hvis ikke annet er skriftlig avtalt med styret. Medlemmene skal på forhånd skriftlig varsle styret om fra hvilken dato havna forlates.
Om styret ikke mottar slikt varsel, gjelder fraværet fra 01.01 det året medlemmet forlot havna. Styret kan ved særskilte tilfeller-, og etter skriftlig søknad forlenge 2-årsfristen med ytterligere 2 år.

8.2.
Ved skifte av båt er foreningen ikke pliktig til å gi medlemmet ny båtplass hvis den nye båten ikke passer, eller av annen grunn ikke blir godkjent av styret.

8.3.
Styret fastsetter havnereglement som skal godkjennes av årsmøtet.

8.4.
Foreningen bærer intet ansvar for skade på materiell eller person. Heller ikke tap oppstått under arbeider av noen art eller skade som måtte oppstå på grunn av sviktene båtfester eller eventuell midlertidig svikt i båtforeningen bobleanlegg.
Foreningen erstatter ikke bortkomne gjenstander.

8.5.
Medlemmene skal hvert år bidra med dugnadsarbeid. Dugnaden er en del av medlemmenes betaling/bidrag til fellesskapet i MB på lik linje med havneavgift og medlemskontingent. Dersom det ikke møtes på dugnad skal det svares dugnadsavgift fastsatt av årsmøtet pr dag ikke møtt.

§ 9 Reservefond

9.1
Hensikten med fondet:
Fondet skal om mulig hindre at medlemmene blir pålagt innbetalinger til foreningen ved naturkatastrofer og andre uforutsette hendelser som gjør skade på havneanlegget og truer båtenes sikkerhet i havna.

9.2
Hva kan fondet brukes til:

a) Det som er nevnt i § 9.1
b) Ekstraordinær reparasjon, vedlikehold og oppgradering/ investering av-/i havneanlegget som ikke kan finansieres via den normale driften uten at det må fastsettes urimelig høy havneavgift. Årsmøtet fastsetter hvor grensen for "urimelig" går.

9.3
Disponering av fondets midler:
a) Reservefondets midler disponeres av årsmøtet.
b) Styret i fellesskap kan likevel i tiden mellom årsskiftet og innbetaling av medlemskontingent og havneavgift benytte deler av fondet til å styrke forenings likviditet i den daglige drift.
c) I en kritisk situasjon kan styret også disponere fondets midler ut over dette, men skal innkalle til ekstraordinært årsmøte før midlene tas i bruk hvis det er praktisk mulig. Ved avstemming om fondets midler skal benyttes, gjelder simpelt flertall i ekstraordinært årsmøte. Før fondets midler disponeres skal også revisor og regnskapsfører gis uttale rett.

IV. FORENINGENS ORGANER

§10

Foreningens administrative organer er;
1. Årsmøtet (generalforsamling)
2. Styret
3. Faste komiter

§11

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved innkalling, sendt elektronisk pr. epost til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden, samt årsberetning og evt. innkommende forslag.
Medlem med fast båtplass og passive medlemmer som tidligere har hatt båtplass har stemmerett ved personlig oppmøte, ved fremmøtt ektefelle eller livsarving eller ved skriftlig fullmakt. Ektefelle/samboer og registrert medeier i båt kan tildeles styreverv med skriftlig fullmakt fra medlemmet. Likeledes kan passive medlemmer som tidligere har hatt båtplass tildeles styreverv. Medlemmer uten tildelt båtplass har møte og talerett. Møte ledes av styreleder, ev. nestleder eller valgt dirigent.
Referat fra årsmøte skal sendes medlemmene.

§12

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremstilles skriftlig/epost og må være styret i hende innen 31. januar.

§13
Det ordinære årsmøtet skal behandle;
1. Styrets årsberetning
2. Regnskap, fremlagt i revidert stand
3. Budsjett for kommende år
4. Fastsettelse av kontingent, og innmeldingsgebyr, havneavgift, og dugnadsavgift, og innskudd
5. Innkomne forslag
6. Foreta valg på;
a. Leder
b. Havnesjef
c. Styremedlemmer
d. Leder og havnesjef velges ved særskilt valg for ett år.
Styremedlemmer velges for 2 år, dog således at der
hvert år er 2 styremedlemmer på valg.
e. Valgkomite på 3 medlemmer
f. Revisor
g. Festkomite

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med §11.
Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer.

§14

Foreningen ledes av et styre som består av leder, havnesjef og 4 styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv.

§15

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret ansetter og avskjediger foreningens funksjonærer, bestemmer deres lønn og fastsetter de nødvendige stillingsinstrukser. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet. Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes. Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og skal framlegge for det ordinære årsmøte beretningen om foreningens virksomhet og revidert regnskap. Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst 2 styremedlemmer er til stede.
Lederen og ett styremedlem innehar foreningens rettslige signatur, og forplikter foreningen i fellesskap.

V. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§16

Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte (generalforsamling). Innkallingen skjer med 14 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden. Innkalling blir sendt elektronisk pr. Epost
På ekstraordinært årsmøte, behandles kun de saker som er beskrevet i innkallingen.

VI. DIVERSE

§17

Innmelding eller utmelding av et forbund eller sammenslutning med en annen forening må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall.

§18

Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall.
Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.
Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende almen nyttig formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det ved oppløsningen ingen aktuell eller villig slik mottaker, skal klubbens eiendeler tilføres Norsk Selskap for Skipbruddenes Redning N.S.S.R. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.
Forslag til forenings oppløsning må innsendes til styret innen 15. oktober og forelegges for det ordinære årsmøte. Slikt forslag bekjentgjøres for alle medlemmene med minst 1 måneds varsel. Til forenings oppløsning kreves minst 2/3 av det samlede medlemstall.

Vedtektene slutt.

Share on FacebookShare on Twitter