Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Havnereglement for Maritim Båtforening

revidert 16.10.2021

BÅTEN skal holdes i forsvarlig stand. Eventuelle lensepumper skal være uavhengig av strøm fra brygga. Båten skal være forsikret. Forsikringspapirer skal forevises havnesjefen såfremt han ber om dette.

BÅTPLASSEN benyttes av andelshavere/leietagere etter anvisning av havne-sjefen. Han kan foreta omrokkeringer når dette er nødvendig. Ved lengre fravær (utover 21 dager.) for eksempel i ferien, skal havnesjefen underrettes, slik at MB kan leie ut plassen. Eventuelle leieinntekter tilfaller MB. Den enkelte andelshaver kan ikke leie eller ”låne ut sin” plass. Båtplassen eller service-brygga kan ikke benyttes til næringsvirksomhet som medfører ferdsel på brygga utover MBs egne medlemmer.

BRYGGA Bryggas midtfelt (innenfor strømstolpene) skal prinsipielt være framkommelig til enhver tid for alle. Løse gjenstander (bord, stoler etc.) skal ikke være til hinder for trallene. Havnesjefen kan dispensere for arrangementer og spesielle anledninger. Hver båtplass kan ha ett stykk oppbevaringskasse oppstilt på brygga. Kassen må ikke bygge mer enn 60cm fra ytterkant fenderlist og inn på brygga, og skal plasseres slik at den ikke er til sjenanse for bagasjetraller m.m. Det oppfordres til å benytte kassene til oppbevaring av ulike løsøre. Det er eventuelt kun landgangen som tillates liggende på brygga.

FORTØYNINGER skal være forsvarlig anlagt. Fortøyninger til brygga/utriggere skal ha fjæring. Ved bruk av stålfjærer skal disse sikres med kjetting eller lignende. Fortøyninger til pæler skal ha tilstrekkelig styrke og plasseres slik at det ikke oppstår fare ved høy- eller lavvann. Båten skal være forsvarlig fendret. Om vinteren skal enkelte båter ha ekstra moring/pelefortøyning avhengig av båtplass og båttype. Havnesjefen bestemmer hvilke båter dette gjelder. Båteieren vil bli varslet hvis fortøyningene ikke er i samsvar med regelverket. Det forutsettes da at båteier foretar nødvendig utskiftninger. Hvis ikke dette skjer, kan MB for båteiers regning foreta nødvendige utbedringer.

REPARASJONER OG VEDLIKEHOLD kan og skal utføres, men det skal tas hensyn til øvrige båteiere. Arbeider som medfører spredning av støv/støy og-eller sterk lukt, skal i hovedsak utføres i opplagssesongen. Spør naboene først før slipearbeidet settes i gang! Utskiftet materialer etc. skal ikke oppbevares på brygga, men sorteres og legges i miljø-eller restavfallscontaineren.

PORTEN TIL BRYGGA Porten ut til bryggeanlegget skal ALLTID holdes låst!

VAKTORDNINGEN er fortiden ivaretatt av medlemmene selv. Derfor er det viktig at alle følger med om det er noen ukjente som oppholder seg om bord i en båt. Likså er det viktig at vi alle passer på om en båt tar inn vann, at en alarm uler osv. – da skal eieren varsles umiddelbart. Navn og telefonnummer til hvert enkelt medlem er satt opp på tavle på kompressorboden. Styret gjør oppmerksom på at MB ikke er ansvarlig for hærverk, skader eller lignende som eventuelt oppstår på båtene. Dersom MB vurderer situasjonen uheldig/skadelig for eiers båt, havneanlegg eller tredje person og at båteier etter varsling ikke setter i verk nødvendige tiltak, kan sikring/utbedringer iverksettes av MB for båteiers regning og risiko.

STRØM betales etter forbruk. Hver båtplass har sitt eget uttak med måler merket med båtplassens nummer. Det må kun benyttes jordet kabel godkjent for utendørs bruk (normalt: gummi, PUR, PU) og 16 Ampere (normalt: minimum 3G2,5mm2) Skjøt/overgang skal ikke forekomme! Båteier er selv ansvarlig for forbruk på uttaket den tid han/hun disponerer plassen og kan/bør låse uttaket. Uttaket skal derimot ikke låses om vinteren. Eventuelle skader som måtte oppstå på MBs anlegg eller tredje person som følge av overbelastning, slitt eller ødelagt materiell eller bruk av ikke godkjent utstyr, er båteiers ansvar. MB kan når som helst kontrollmåle båtens 230V utstyr og foreta fra kobling dersom det registreres feil.

LANDOMRÅDET skal holdes ryddig. Det er ikke tillatt å lagre opplagsutstyr, materialer og/eller andre gjenstander på området/plassen. Evt. hensatt materiell blir kastet uten varsel. P-plassen er på sommeren parkering for MBs medlemmer og om vinteren opplagsplass for båter. Det er ikke anledning til å bruke plassen til hensetting/lagring av tilhengere, campingvogner/biler, avskiltede biler m.m.

AVFALLSHÅNDTERING Det er satt opp en egen container hvor miljøfarlig avfall skal deponeres. Døren til containeren skal alltid være låst og kan åpnes med samme nøkkel som til bryggeporten. Inne er det merket hvor ulike typer avfall skal anbringes. HUSK – det skal KUN være «ren» spillolje på den store tanken – annen type væske skal deponeres i eget fat.

I den andre «gamle» søppelcontaineren skal kun restavfall kastes. Styret ber om at alle er nøye med hvor ulike typer avfall skal anbringes. MB kan når som helst få uanmeldt besøk fra Statsforvalterens miljøavdeling som vil kontrollere at vi følger Oslo Kommunes regelverk for behandling av miljøfarlig avfall.

VINTEROPPLAG er i tidsrommet oktober til og med april. Båtopptak/utsett blir nærmere bestemt og annonsert årlig. Ved opptak skal båten ligge på anvist plass - muntlig formidlet av foreningens opptaksansvarlige person på forhånd. Når løftestroppene henger klare over opptaksplassen, må eier umiddelbart anvise for løftelaget hvor de skal plasseres under båten. Eier har ansvar for stroppeplasseringen og for at alt er klargjort på plasseringsstedet for umiddelbar oppstøtting.

Det samme gjelder for båt-utsett. Plassering av stropper (anvist av båteier) må skje når stroppene henger over båten. Båter må være så tette at de kan settes rett på vannet. Ekstra lensepumper må være klargjort slik at stroppene kan frigjøres umiddelbart og båten skyves unna. Alt utstyr på land etter at båten er løftet på sjøen skal fjernes snarest.

Foreningen vil økonomisk belaste den enkelte båteier som ikke har gjort nødvendige forberedelser for smidig gjennomføring eller stiller ekstraordinære krav. Ekstra krantid vil bli belastet den enkelte båteier. Løfteansvarlig registrerer tidsbruk og båteier faktureres med etter timepris vi betaler for kran. På land plasseres båtene etter anvisning fra opptaksleder. Båteiere er selv ansvarlig for opplagsutstyr og forsvarlig understøtting. Det skal til enhver tid være ryddig rundt/under båten.

BOBLEHAVN Vintersesongen er krevende for brygger og fortøyninger. Båter i boblehavn skal være forsvarlig fortøyd for sterk vind og høye bølger. Båteier er ansvarlig for jevnlig tilsyn av båten slik at det ikke oppstår skader påbygge og nabobåter. Ved varsel om kraftig vær eller ekstraordinært høyvann forplikter alle båteiere å se til sin båt.

BÅTER I BOBLEHAVN får henvist plass av havnesjefen og kan bruke strømuttak tilsvarende plass-nummer. Det er anledning til å bruke max. 1000W pr. båtplass. Det er kun anledning til å dekke båten med presenning(er) i samme tidsrom som vinteropplaget (fra oktober til april). Ved helt spesielle anledninger kan det søkes styret om å få ha presenning liggende lenger, dog ikke lenger enn 15 mai. MB holder kompressoranlegget i gang når det er fare for at det kan legge seg is. Det er ikke anledning til å lage ytterlige hull i bobleslangen uten uttrykkelig avtale med styret/havnesjefen.

BOBÅTER Det er anledning for medlemmer med fast plass å bo om bord i kortere eller lengre perioder. I tillegg kan foreningen leie ut ledige plasser til andre båter og disse vil også kunne bo om bord.

Det er opp til havnesjefen å akseptere eller avvise bobåter/båtboere og det kan maksimum være 20 bobåter i havnen.

Det er primært anledning for medlemmer med fast plass å bo om bord, men innen antallsbegrensningen som havnesjefen forvalter. Foreningen tillater ingen bruk av båter til bo-utleie.  Havnesjefen skal holdes orientert (skriftlig/epost) om hvem som bor ombord.

Løpende kostnader for å ha bobåter i havnen skal bæres av båtboerne (administrasjon, generell slitasje, søppel, vann, strøm/oppvarming av klubbhus/sanitærrom, rengjøring av klubbhus/sanitærrom, parkering, snørydding etc). Båtboere som er medlemmer i foreningen skal betale for ekstra driftsutgifter.

Foreningen kan eventuelt leie ut ledige plasser til andre bobåter (fortrinnsvis fra venteliste). Båtboere uten medlemskap skal, i tillegg til løpende utgifter, betale en avgift for bruk av foreningens fasiliteter.

Driftsutgifter og avgifter for båtboere skal fastsettes av styret før hver sesong.

TOALETT PÅ LAND Alle båter i havna må bruke toalettene på land eller bruke lukket tank som tømmes på godkjent sted. Ingen båter har septiktank som er stor nok til en hel vinter og derfor må alle bobåter som ligger i opplag bruke toalettene på land.

JOLLEBRYGGA kan benyttes av foreningens medlemmer. Det er ikke anledning til å lagre joller eller annet materiell oppe på jollebryggene. Joller (max. 13 fot) skal være merket med min. plass nummer, gjerne telefonnummer og eiernavn også. Joller uten merking kan bli fjernet og destruert uten varsel.

SYKLING på bryggene er ikke tillatt og sykler skal ikke parkeres på bryggene. Sykkelen må eventuelt plasseres om bord i båten.

HUNDER skal føres i bånd og de skal ikke være bundet på brygga men holdes om bord i båten.

LEIE AV KLUBBHUSET Klubbhuset kan leies ut til medlemmer av foreningen. Se egne bestemmelser og priser.

Med henvisning til vedtektene:

§ 5 Tildeling av båtplass

5.1 Medlemmet som får tildelt båtplass betaler inn en plassavgift.

5.3 Ved oppsigelse av båtplass betales tilbake innbetalt plassavgift fratrukket kr. 7.600.

Styret, Oslo 16.10.2021

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn