Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Havnereglement for Maritim båtforening

Revidert 17.03.2018.

BÅTEN skal holdes i forsvarlig stand. Eventuelle lensepumper skal være uavhengig av strøm fra brygga. Båten skal være forsikret. Forsikringspapirer skal forevises havnesjefen såfremt han ber om dette.

BÅTPLASSEN benyttes av andelshavere/leietagere etter anvisning av havne-sjefen. Han kan foreta omrokkeringer når dette er nødvendig. Ved lengre fravær (utover 21 dager.) for eksempel i ferien, skal havnesjefen underrettes, slik at MB kan leie ut plassen. Eventuelle leieinntekter tilfaller MB. Den enkelte andelshaver kan ikke leie eller ” låne ut sin” plass.

”BOBÅTER” Det er anledning for medlemmer med fast plass å bo om bord i kortere eller lengre perioder. I tillegg kan foreningen leie ut ledige plasser til andre båter og disse vil også kunne bo om bord. De som bor om bord betaler en ekstra ”boavgift” på kr 5000/vinter for medlemmer med fast plass og kr 10.000/vinter for andre.
Det er opp til havnesjefen å akseptere eller avvise bobåter og det kan maksimum være 20 bobåter i havnen.

TOALETT PÅ LAND. Alle båter i havna må bruke toalettene på land eller bruke lukket tank som tømmes på godkjent sted.
Ingen båter har septiktank som er stor nok til en hel vinter og derfor må alle bobåter som ligger i opplag bruke toalettene på land.

FORTØYNINGER skal være forsvarlig anlagt. Fortøyninger til brygga/utriggere skal ha fjæring. Ved bruk av stålfjærer skal disse sikres med kjetting eller lignende. Fortøyninger til pæler skal ha tilstrekkelig styrke og plasseres slik at det ikke oppstår fare ved høy-eller lavvann. Båten skal være forsvarlig fendret. Om vinteren skal enkelte båter ha ekstra moring/pelefortøyning avhengig av båtplass og båttype. Havnesjefen bestemmer hvilke båter dette gjelder. Båteieren vil bli varslet hvis fortøyningene ikke er i samsvar med regelverket. Det forutsettes da at båteier foretar nødvendig utskiftninger. Hvis ikke dette skjer, kan MB for båteiers regning foreta nødvendige utbedringer.

REPARASJONER OG VEDLIKEHOLD kan og skal utføres, men det skal tas hensyn til øvrige båteiere. Arbeider som medfører spredning av støv/støy og-eller sterk lukt, skal i hovedsak utføres i opplagssesongen. Spør naboene først før slipearbeidet settes i gang! Utskiftet materialer etc. skal ikke oppbevares på brygga, men sorteres og legges i miljø-eller restavfallscontaineren.

VINTEROPPLAG er i tidsrommet oktober til og med april. Båtopptak/utsett blir nærmere bestemt og annonsert årlig. Påer i tidsrommet oktober til og med april. Båtopptak/utsett blir nærmere bestemt og annonsert årlig. På land plasseres båtene etter anvisning fra opptaksleder. Båteiere er selv ansvarlig for opplagsutstyr og forsvarlig understøtting. Det skal til enhver tid være ryddig rundt/under båten.

BÅTER I BOBLEHAVN får henvist plass av havnesjefen og kan bruke strømuttak tilsvarende plass-nummer. Det er anledning til å bruke max. 1000W pr. båtplass. Det er kun anledning til å dekke båten med presenning(er) i samme tidsrom som vinteropplaget (fra oktober til april). Ved helt spesielle anledninger kan det søkes styret om å få ha presenning liggende lenger, dog ikke lenger enn 15 mai. MB holder kompressoranlegget i gang når det er fare for at det kan legge seg is. Det er ikke anledning til å lage ytterlige hull i bobleslangen uten uttrykkelig avtale med styret/havnesjefen.

STRØM betales etter forbruk. Hver båtplass har sitt eget uttak med måler merket med båtplassens nummer. Det må kun benyttes jordet kabel godkjent for utendørs bruk (normalt: gummi, PUR, PU) og 16 Ampere (normalt: minimum 3G2,5mm2) Skjøt/overgang skal ikke forekomme! Båteier er selv ansvarlig for forbruk på uttaket den tid han/hun disponerer plassen og kan/bør låse uttaket. Uttaket skal derimot ikke låses om vinteren. Eventuelle skader som måtte oppstå på MBs anlegg eller tredje person som følge av overbelastning, slitt eller ødelagt materiell eller bruk av ikke godkjent utstyr, er båteiers ansvar. MB kan når som helst kontrollmåle båtens 230V utstyr og foreta fra kobling dersom det registreres feil.

BRYGGA Hver båtplass kan ha ett stykk oppbevaringskasse oppstilt på brygga. Kassen må ikke bygge mer enn 60cm fra ytterkant fenderlist og inn på brygga, og skal plasseres slik at den ikke er til sjenanse for bagasjetraller m.m. Det oppfordres til å benytte kassene til oppbevaring av
Ulike ” løsøre”, det er eventuelt kun landgangen som tillates liggende på brygga.

JOLLEBRYGGA kan benyttes av foreningens medlemmer. Det er ikke anledning til å lagre joller eller annet materiell oppe på jollebryggene. Joller (max. 13 fot) skal være merket med min. plass nummer, gjerne telefonnummer og eiernavn også. Joller uten merking kan bli fjernet og destruert uten varsel.

SYKLING på bryggene er ikke tillatt og sykler skal ikke parkeres på bryggene. Sykkelen må eventuelt plasseres om bord i båten.

HUNDER skal føres i bånd og de skal ikke være bundet på brygga men holdes om bord i båten.

MERK! Porten ut til bryggeanlegget skal ALLTID holdes låst! Dette gjelder også miljøcontaineren.

LANDOMRÅDET skal holdes ryddig. Det er ikke tillatt å lagre opplagsutstyr, materialer og/eller andre gjenstander på området/plassen. Evt. hensatt materiell blir kastet uten varsel. P-plassen er på sommeren parkering for MBs medlemmer og om vinteren opplagsplass for båter. Det er ikke anledning til å bruke plassen til hensetting/lagring av tilhengere, campingvogner/biler, avskiltede biler m.m.

AVFALLSHÅNDTERING. Det er satt opp en egen container hvor miljøfarlig avfall skal deponeres. Containeren skal være avlåst og kan åpnes med samme nøkkel som til porten. Inne er det merket hvor ulike typer avfall skal anbringes. HUSK – det skal KUN være ”ren” spillolje på den store tanken – annen type væske skal deponeres i eget fat. I den andre”gamle” containeren skal restavfall kastes. Styret ber om at alle er nøye med hvor ulike type avfall skal anbringes. MB kan når som helst få uanmeldt besøk fra Fylkesmannens miljøavdeling som vil kontrollere at vi følger Kommunens regelverk for behandling av miljøfarlig avfall.

VAKTORDNINGEN er fortiden ivaretatt av medlemmene selv. Derfor er det viktig at alle følger med om det er noen ukjente som oppholder seg om bord i en båt. Likså er det viktig at vi alle passer på om en båt tar inn vann, at en alarm uler osv. – da skal eieren varsles umiddelbart. Navn og telefonnummer til hver enkelt medlem er satt opp på tavle på kompressorboden. Styret gjør
opmerksom på at MB ikke er ansvarlig for hærverk, skader eller lignende som eventuelt oppstår på båtene. Dersom MB vurderer situasjonen uheldig/skadelig for eiers båt, havneanlegg eller tredje person og at båteier etter varsling ikke setter i verk nødvendige tiltak, kan sikring/utbedringer iverksettes av MB for båteiers regning og risiko.

Med henvisning til vedtektene:
§ 5 Tildeling av båtplass

5.1 Medlemmet som får tildelt båtplass betaler inn en plassavgift.

5.3 Ved oppsigelse av båtplass betales tilbake 80 % av innbetalt plassavgift

Oslo, 17.03.2018

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn